Mjeku juaj i punës

Mjeku i Punës ka si detyrë themelore Parandalimin e dëmtimit të shëndetit nga faktoret e rrezikut prezent në ambjentet dhe procedurat gjatë procesit të punës. Ai siguron ndihmën e nevojshme për stafin dhe kontrollon vazhdimisht ambjentet e punës së kompanisë nëse janë në përputhje me kerkesat e ligjit.

Klientët tanë

Industria Prodhuese Sistemet Bankare dhe financiare​ Industria e ndërtimit Industria tekstile dhe fasone Industria minerare Industria nxjerrëse dhe përpunuese Industria e teknologjisë dhe komunikimit Retail Industria kimike Biznese dhe shitje Edukim Shërbimet profesionale

Detyrat kryesore të mjekut të punës

PARANDALIM

Mjeku i Punës mbrojnë dhe kontrollojnë, shëndetin e punonjësit duke PARANDALUAR dëmtimet shëndetësore që vijnë si pasojë e ekspozimit ndaj faktorëve të riskut në punë.

VLERËSIM I RISKUT

Ndihmon punëdhënësin dhe shërbimin e parandalimit dhe mbrojtjes në vlerësimin e rreziqeve, në organizimin, në mbikëqyrjen shëndetësore.

MBIKQYRJE SHËNDETËSORE

Administrimi i mbikëqyrjes shëndetësore në lidhje me rreziqet specifike të përcaktuara sipas nenit 41.

STANDART NË SHËNDETËSI

I siguron punëdhënësit çertifikatat shëndetësore duke respektuar garancinë e sekretit profesional.

mjekët e klinkikës së punës

1 %

E kohës ditore e shpenzojmë në punë!

Prezenca e një mjeku, aksesi më i lehtë dhe të menjëhershëm lehtëson kontrollin e shëndetit tonë. Produktiviteti rritet si pasojë!

SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË NUK JANË TË RASTËSISHME.

Përgjegjësitë kryesore të mjekut të punës.