Rreth Nesh

Mjeku i Punës ka si detyrë themelore Parandalimin e dëmtimit të shëndetit nga faktoret e rrezikut prezent në ambjentet dhe procedurat gjatë procesit të punës. Ai siguron ndihmën e nevojshme për stafin dhe kontrollon vazhdimisht ambjentet e punës së kompanisë nëse janë në përputhje me kerkesat e ligjit. Mjeku është përgjegjës për evidentimin e situates shendetesore të stafit, gjithashtu është përgjegjës për plotësimin e dosjeve mjekësore të punëmarresit dhe për këshillimin e vazhdueshem mbi çështje të ndryshme lidhur me shëndetin dhe sigurinë. Mjeku i punës është anetar i këshillit të sigurisë që çdo ndërmarrje është e detyruar me ligj të ketë. Mjeku i punës është në varesi direkte të Drejtorit të Përgjithshëm dhe zyrës së BNJ.

Klientët tanë

Industria Prodhuese Sistemet Bankare dhe financiare​ Industria e ndërtimit Industria tekstile dhe fasone Industria minerare Industria nxjerrëse dhe përpunuese Industria e teknologjisë dhe komunikimit Retail Industria kimike Biznese dhe shitje Edukim Shërbimet profesionale