Detyrat kryesore të mjekut të punës

PARANDALIM

Mjeku i Punës mbrojnë dhe kontrollojnë, shëndetin e punonjësit duke PARANDALUAR dëmtimet shëndetësore që vijnë si pasojë e ekspozimit ndaj faktorëve të riskut në punë.

VLERËSIM I RISKUT

Ndihmon punëdhënësin dhe shërbimin e parandalimit dhe mbrojtjes në vlerësimin e rreziqeve, në organizimin, në mbikëqyrjen shëndetësore.

MBIKQYRJE SHËNDETËSORE

Administrimi i mbikëqyrjes shëndetësore në lidhje me rreziqet specifike të përcaktuara sipas nenit 41.

STANDART NË SHËNDETËSI

I siguron punëdhënësit çertifikatat shëndetësore duke respektuar garancinë e sekretit profesional.